Van der Brugghenstraat 8b
2613 CL Delft
Telefoon: 015-2123214
Mobiel: 06 - 10908352
Fax: 084-8391704
Rekeningnr : NL27INGB0005107069

Gebruiksvoorwaarden


De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch Dedeugh.nl, noch de bij haar aangesloten bedrijven, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of een andere aan de site gekoppelde site, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte (gevolg)schade. Dit geldt niet voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Dedeugh.nl of haar leidinggevend personeel of voorzover een uitsluiting van aansprakelijkheid is uitgesloten op grond van dwingendrechtelijke bepalingen met betrekking tot productaansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op de wijze en op het moment dat wij geschikt achten.

De deugh.nl is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. Om van de laatste wijzigingen op de hoogte te blijven, dient u deze voorwaarden bij ieder bezoek van onze site te raadplegen. U kunt van deze voorwaarden niet in eigen voorwaarden afwijken.

Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens
Tijdens uw bezoek aan onze site verzamelen wij informatie betreffende het adres van de computer waar vanuit de pagina bekeken wordt, de gebruikte browser (type) en versie, de pagina's die zijn bezocht en de datum en het tijdstip van het bezoek (dit zijn zogenaamde cookies). Deze informatie wordt gebruikt om de site gebruikersvriendelijker te maken en de site op uw persoonlijke voorkeuren af te stemmen.

Het is mogelijk uw browser zodanig in te stellen dat geen gebruik van cookies kan worden gemaakt. U kunt dan echter niet langer gebruik maken van alle mogelijkheden van onze website.

Gedeeltelijke nietigheid

Mocht één van de voorwaarden hiervan nietig of onverbindend zijn, dan blijven de overige voorwaarden onverkort van kracht. Voorts zal de nietige of onverbindende voorwaarde geacht worden te zijn vervangen door een geldige en verbindende voorwaarde die zoveel als mogelijk beantwoordt aan de strekking van de nietige en/of onverbindende voorwaarde zonder nietig en/of onverbindend te zijn.

Privacy verklaring

Tijdens uw bezoek aan onze site verzamelen wij informatie betreffende het adres van de computer waar vanuit de page bekeken wordt, de gebruikte browser (type) en versie, de page's die zijn bezocht en de datum en het tijdstip van het bezoek (dit zijn zogenaamde cookies). Deze informatie wordt gebruikt om de site gebruikersvriendelijker te maken en de site op uw persoonlijke voorkeuren af te stemmen.

Aflevering

In de regel wordt de aflevering van een bestelling uitgevoerd op het gevraagde afleveringstijdstip. De Deugh kan echter het afleveringstijdstip niet garanderen. Niet voorziene omstandigheden kunnen immers leiden tot beinvloeding van het afleveringstijdstip. Hierbij wordt 30 minuten voor tot 30 minuten na het afleveringstijdstip als redelijk geacht zonder schadeloosstelling of ontbinding van de bestelling.
Contact | Gebruiksvoorwaarden | Openingstijden
De Deugh | Van der Brugghenstraat 8b 2613 CL Delft 015-2123214/06-10908352